Integritetspolicy

1. Volea Padels behandling av personuppgifter
Volea Padel värnar om din personliga integritet och vi eftersträvar en hög skyddsnivå vid all behandling av personuppgifter. All behandling som utförs av Volea Padel sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Inom EU/EES gäller från maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).
Volea Padel ansvarar i enlighet med dataskyddsförordningen för behandlingen av dina personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter, kan du kontakta oss via via mail eller post.

2. Insamling och behandling av personuppgifter
Med personuppgifter avses sådan information som, direkt eller indirekt, kan hänföras till dig som individ. Exempel på sådan information är namn, bild, personnummer, kontaktuppgifter eller IP-adress. Med behandling av personuppgifter avses alla åtgärder som Volea Padel eller en någon av våra samarbetspartners vidtar med personuppgifterna, exempelvis insamling, registrering och lagring.

Volea Padel behandlar endast personuppgifter för särskilda och uttryckligt angivna ändamål och vi behandlar inte personuppgifter till andra ändamål utöver dessa.

Vi på Volea Padel behandlar personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss i syfte att administrera förfrågningar från dig och eventuella avtal med dig, samt för att ge information och service i samband med sådana förfrågningar och avtal. De kategorier av personuppgifter vi behandlar är kontaktuppgifter (t.ex. namn, adress, e-post, personnummer), uppgifter om fastigheter (t.ex. fastighetsbeteckning, lägenhetsnummer), korrespondens mellan dig och Volea Padel, faktureringsuppgifter och andra uppgifter som behövs för de ändamål som anges i denna policy.
Dina personuppgifter kan komma att användas även för marknadsföring och uppföljningar samt för vår sälj- och produktutveckling i syfte att förbättra våra produkter och tjänster. I de fall du inte vill ta del av marknadsföring och/eller erbjudanden, vänligen kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

3. Laglig grund för behandlingen och lagringsperiod
Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller när vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, exempelvis ett intresse av att få marknadsföra oss eller våra produkter och/eller tjänster. Om vi skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke innan vi påbörjar sådan behandling.

Uppgifterna som vi samlar in i enlighet med vad som anges ovan raderas när ändamålen med behandlingen har fullgjorts.

4. Säkerhet till skydd för personuppgifter
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Volea Padel har vidtagit de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Vi utvärderar även kontinuerligt riskerna med vår personuppgiftsbehandling och vidtar nödvändiga åtgärder i syfte att minska riskerna.

5. Utlämnande av personuppgifter
Vi kan anlita externa samarbetspartners att utföra uppgifter för vår räkning, till exempel för att tillhandahålla IT-tjänster eller hjälpa till med marknadsföring. Bolag som hanterar personuppgifter för vår räkning får alltid underteckna avtal med oss för att vi ska kunna säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners.
Volea Padel kan även komma att lämna ut personuppgifter till Skatteverket, polis eller andra myndigheter om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut. Volea Padel lämnar inte ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad som beskrivs i detta avsnitt.

6. Dina rättigheter
Du har rätt att när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att Volea Padel ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, att dra tillbaka ett samtycke till viss behandling (där samtycke har inhämtats) samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Vänligen kontakta i sådant fall Volea Padel via kontaktuppgifterna som anges nedan.
Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

7. Kontaktinformation
Personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter är Volea Padel. Om du har frågor rörande hur vi behandlar dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss via e-post eller post.

Integritetspolicy

1. Volea Padels behandling av personuppgifter
Volea Padel värnar om din personliga integritet och vi eftersträvar en hög skyddsnivå vid all behandling av personuppgifter. All behandling som utförs av Volea Padel sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Inom EU/EES gäller från maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).
Volea Padel ansvarar i enlighet med dataskyddsförordningen för behandlingen av dina personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter, kan du kontakta oss via via mail eller post.

2. Insamling och behandling av personuppgifter
Med personuppgifter avses sådan information som, direkt eller indirekt, kan hänföras till dig som individ. Exempel på sådan information är namn, bild, personnummer, kontaktuppgifter eller IP-adress. Med behandling av personuppgifter avses alla åtgärder som Volea Padel eller en någon av våra samarbetspartners vidtar med personuppgifterna, exempelvis insamling, registrering och lagring.

Volea Padel behandlar endast personuppgifter för särskilda och uttryckligt angivna ändamål och vi behandlar inte personuppgifter till andra ändamål utöver dessa.

Vi på Volea Padel behandlar personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss i syfte att administrera förfrågningar från dig och eventuella avtal med dig, samt för att ge information och service i samband med sådana förfrågningar och avtal. De kategorier av personuppgifter vi behandlar är kontaktuppgifter (t.ex. namn, adress, e-post, personnummer), uppgifter om fastigheter (t.ex. fastighetsbeteckning, lägenhetsnummer), korrespondens mellan dig och Volea Padel, faktureringsuppgifter och andra uppgifter som behövs för de ändamål som anges i denna policy.
Dina personuppgifter kan komma att användas även för marknadsföring och uppföljningar samt för vår sälj- och produktutveckling i syfte att förbättra våra produkter och tjänster. I de fall du inte vill ta del av marknadsföring och/eller erbjudanden, vänligen kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

3. Laglig grund för behandlingen och lagringsperiod
Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller när vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, exempelvis ett intresse av att få marknadsföra oss eller våra produkter och/eller tjänster. Om vi skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke innan vi påbörjar sådan behandling.

Uppgifterna som vi samlar in i enlighet med vad som anges ovan raderas när ändamålen med behandlingen har fullgjorts.

4. Säkerhet till skydd för personuppgifter
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Volea Padel har vidtagit de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Vi utvärderar även kontinuerligt riskerna med vår personuppgiftsbehandling och vidtar nödvändiga åtgärder i syfte att minska riskerna.

5. Utlämnande av personuppgifter
Vi kan anlita externa samarbetspartners att utföra uppgifter för vår räkning, till exempel för att tillhandahålla IT-tjänster eller hjälpa till med marknadsföring. Bolag som hanterar personuppgifter för vår räkning får alltid underteckna avtal med oss för att vi ska kunna säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners.
Volea Padel kan även komma att lämna ut personuppgifter till Skatteverket, polis eller andra myndigheter om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut. Volea Padel lämnar inte ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad som beskrivs i detta avsnitt.

6. Dina rättigheter
Du har rätt att när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att Volea Padel ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, att dra tillbaka ett samtycke till viss behandling (där samtycke har inhämtats) samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Vänligen kontakta i sådant fall Volea Padel via kontaktuppgifterna som anges nedan.
Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

7. Kontaktinformation
Personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter är Volea Padel. Om du har frågor rörande hur vi behandlar dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss via e-post eller post.